88 หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านนา
อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21110
เบอร์ติดต่อ
038-674038
เวลาทำการ
08.00 - 18.00 น.

การทำเกษตรในยุคปัจจุบัน

การทำเกษตรในยุคปัจจุบันนี้ พืช และสัตว์ทุก ๆ ชนิดจะอ่อนไหวง่ายต่อสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ ที่ขึ้นจากสภาวะอากาศที่แปรปรวน

ค่ากรด-ด่าง ของ ดิน-น้ำ ค่าปุ๋ยธาตุอาหารที่สมดุลจากธรรมชาติ เป็นตัวกำหนดบทบาทต่อความเจริญเติบโตของพืช-สัตว์

การใช้สารธรรมชาติเป็นหลัก ทำให้พืช-สัตว์ สามารถรับและตอบสนองต่อการเติบโตได้ดี ต่างกับการใช้สารเคมีทำให้พืช-สัตว์มีการต่อต้านโดยทางอ้อม เช่น สภาวะอากาศที่แปรปรวน ทางเคมีจะใช้ธาตุสังกะสี และอื่น ๆ ที่สังเคราะห์มากระตุ้นพืช แต่เกษตรอินทรีย์ใช้แร่ธาตุจากธรรมชาติ เช่น แร่ธาตุรวม กรดอินทรีย์ และวิตามิน มาใช้ในการกระตุ้นภูมิพืช-สัตว์ ให้เกิดภูมิต้านทานต่อสภาวะอากาศที่แปรปรวนทำให้พืชยังคงสังเคราะห์แสงปรุงอาหาร และสัตว์ยังกินอาหารได้ปกติ ทำให้พืช-สัตว์เจริญเติบโตได้ในทุกๆสภาวะอากาศที่แปรปรวน

พืชและสัตว์ ทุก ๆ ชนิดที่ได้รับสารธรรมชาติจากกลุ่มของกรดอินทรีย์รวมหลายๆชนิด และธาตุอาหารรวมอีกหลายชนิด ช่วยให้ภูมิต้านทานของพืช-สัตว์แข็งแรง ทำให้ต้านทานจากโรคและศัตรูพืช รวมถึงมีความเจริญเติบโตได้ดีจากสารธรรมชาติที่ให้ความแข็งแรงและผลผลิตที่ดี

กลุ่มอินทรีย์ที่ดีมีประโยชน์

เอนไซม์ เป็นต้นกำเนิดของสิ่งมีชีวิตทั้งหมดที่จะดูดซึมแร่ธาตุสารอาหารในการเติบโต เช่น จุลินทรีย์ แพลงตอนพืช-สัตว์ ห่วงโซ่อาหารพืช-สัตว์-มนุษย์ จึงต้องการเอนไซม์ทั้งจากภายใน และ ภายนอกร่างกายที่ส่งเสริมการย่อยสลายธาตุอาหารต่าง ๆ เพื่อการเติบโตแข็งแรงขาดไม่ได้ หากขาดสิ่งมีชีวิตจะแคระแกรนและตายได้ง่าย

ธาตุอาหารที่สำคัญต่อพืช-สัตว์ ธาตุอาหารหรือปุ๋ยที่พืชต้องการต่อความเจริญเติบโตอย่างต่ำต้องมี 16 ธาตุ

และยังมีแร่จุลธาตุ กลุ่มเอนไซม์กว่า 10 ชนิด เช่น กลุ่มกรดอินทรีย์กว่า 8 ชนิด ไคโตซาน ซิลิก้า และธาตุอื่น ๆ

ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยมูลสัตว์ เป็นปุ๋ยทีมีแร่ธาตุสมดุลแต่ไม่เข้มข้นขบวนการหมัก แก้เชื้อราไม่ได้

ค่า pH มีบทบาทต่อการละลายธาตุ

ค่าประจุ (CEC) ช่วยให้ดูดซับปุ๋ยที่เป็นบวกอยู่ในดินในน้ำได้ดีไม่ละลายไปกับสายฝน

ค่า OM ค่าย่อยสลายมวลสสารต่าง ๆ ในดินให้โมเลกุลต่าง ๆ แตกตัวละลายออกมาได้ดี

บริษัท พรชัยเกษตร 1 ชีวภาพ พี.ซี. จำกัด จึงนำเอาแนวทางเกษตรอินทรีย์ มาผสมเป็นปุ๋ย ฮฮร์โมน และเอนไซม์ บำรุงต้นพืชทุก ๆ ชนิด

ยกตัวอย่างเช่น นำเอาเอนไซม์มาช่วยย่อยสลายมวลสารธาตุต่าง ๆ ในธรรมชาติเพื่อให้ธาตุเหล่านี้แตกตัวปลดปล่อยออกมาให้พืช-สัตว์สามารถดูดซับนำไปใช้ประโยชน์ต่อการเจริญเติบโตได้ดี หรือจะเป็นการนำเอากรดอินทรีย์มาร่วมในผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ทำให้พืช-สัตว์เติบโตแข็งแรงมีภูมิต้านทาน หรือการเอาธาตุต่างๆมารวมกันให้หลากหลายตรงต่อความต้องการของพืช-สัตว์ ในการเติบโตเพิ่มผลผลิต ต่อการทำเกษตรทุกๆชนิด

ผลิตภัณฑ์ของ บริษัท พรชัยเกษตร 1 ชีวภาพ พี.ซี. จำกัด จึงดีต่อพืช สัตว์น้ำ สัตว์บก และสิ่งแวดล้อม อีกทั้งยังควบคุมบำบัดกลิ่นเน่าเหม็นในบ่ออุตสาหกรรม บ่อขยะ โรงเรือนเลี้ยงสัตว์ และอื่น ๆ รวมถึงสิ่งแวดล้อมจากเกษตรอินทรีย์ปลอดสารเคมี