88 หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านนา
อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21110
เบอร์ติดต่อ
038-674038
เวลาทำการ
08.00 - 18.00 น.

การทำเกษตรอินทรีย์ให้พืชทุกชนิดสมบูรณ์

การทำเกษตรอินทรีย์ให้พืชทุกชนิดสมบูรณ์ได้ผลผลิตสูงสุด มีองค์ประกอบหลักคือ

ดิน-น้ำ ลม ไฟ สายพันธุ์

แร่ธาตุ (ปุ๋ย) ธาตุหลัก ธาตุรอง ธาตุเสริม ทั้ง 13 ธาตุ

ค่า pH (กรด-ด่าง) ที่ดีควรอยู่ที่ 5.5-6.5

ค่า OM  ค่าย่อยสลายอินทรีย์วัตถุต่างๆในดิน ในน้ำ ให้ละลายเป็นปุ๋ย

ค่า CEC ค่าประจุการนำเคลื่อนย้ายแร่ธาตุเข้าสู่ต้นพืช

หากเราทำได้ดังที่กล่าวมาทั้งหมด พืชทุกๆชนิดจะสมบูรณ์เติบโตให้ผลผลิตสูงสุด

ยิปซั่มซัลเฟต เป็นสารปรับสภาพ ดินกรดและดินเค็ม ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยลดระดับความเป็นกรด และความเค็มในดิน ทำให้ดินมีความเหมาะสมกับการใช้ประโยชน์ทางการเกษตรมากขึ้น นอกจากนี้ยังมี “แคลเซียม” และ “กำมะถัน” ที่ เป็นธาตุอาหารที่สำคัญของต้นพืชอีกด้วย

ยิปซั่มซัลเฟต มีองค์ประกอบเป็นธาตุอาหารพืชที่สำคัญ คือ ธาตุแคลเซียม และ ธาตุกำมะถัน ในปริมาณที่สูง จึงสามารถช่วยปรับปรุงสภาพดินและเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของดินให้ดีขึ้น ทำให้เหมาะสมและเพียงพอต่อความต้องการใช้ในการเจริญเติบโตของพืช

ธาตุแคลเซียม มีบทบาทสำคัญต่อการสร้างผนังเซลล์พืช และโครงสร้างของเซลล์พืชให้มีความหนาและแข็งแรงยิ่งขึ้น

ธาตุกำมะถัน มีบทบาทเป็นธาตุอาหารพืช ที่มีส่วนช่วยในการสร้างโปรตีนที่เป็นองค์ประกอบสำคัญของพืช นอกจากนี้ยังพบว่ามีปริมาณของจุลธาตุอื่น ๆ ที่ส่งเสริมและสนับสนุนต่อการเจริญเติบโตของพืช เช่น ธาตุซิลิกอน ธาตุเหล็ก และ ธาตุแมกนีเซียม

พืชที่ได้รับธาตุอาหารพืชทั้ง แคลเซียม กำมะถัน แมกนีเซียม และจุลธาตุอื่น ๆ จะช่วยส่งเสริมความสมบูรณ์แข็งแรง และต้านทานโรคได้อีกด้วย

ยิปซั่มสามารถปรับปรุงสภาพดินได้เป็นอย่างดี สามารถเพิ่มอัตราการแทรกซึมของน้ำลงสู่ผิวดิน ลดภาวะแน่นทึบของดิน ลดการสูญเสียธาตุอาหารพืชจากการชะล้างละลายจากผิวหน้าดินลงสู่แหล่งน้ำ และยังสามารถลดการพังทลายของดินอีกด้วย 

นอกจากนี้ ยังพบว่ายิปซัมยังช่วยปรับสมดุลของ ธาตุโซเดียมในดินเค็ม ลดความเป็นพิษของอะลูมินัมในดินกรด ดังนั้นการใช้ยิปซัมเพื่อการปรับปรุงคุณภาพของดิน จึงเป็นประโยชน์แก่เกษตรกรอย่างมากมาย จัดเป็นอีกวิธีการหนึ่งที่จะช่วยให้เกษตรกรสามารถแก้ไขปัญหาความเสื่อมโทรมของดิน ช่วยฟื้นฟูสภาพดินให้เหมาะสมต่อการเพาะปลูก และช่วยเพิ่มผลผลิตในการเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนอีกด้วย

การปรับดินทุก ๆ ครั้งใช้ยิปซั่มซัลเฟตโรยบาง ๆ ในดินให้ทั่วก่อนไถ หรือหลังไถดิน ช่วยให้ดินโปร่งร่วนซุย ปรับสภาพดินที่แน่นทึบ เป็นสาเหตุที่ทำให้พืชแคระแกรนโตช้า และยังเพิ่มธาตุแคลเซียม กำมะถัน 

ยิปซั่มซัลเฟต ของ บริษัท พรชัยเกษตร 1 ชีวภาพ พี.ซี.จำกัด  เป็นยิปซั่มมีคุณสมบัติระเบิดดิน ปรับโครงสภาพดินแน่นทึบ ดินเสื่อมโทรม ดินที่ไม่ปลดปล่อยแร่ธาตุให้กลายเป็นดินดียิ่งขึ้น ปรับดินเปรี้ยว แก้ดินเค็ม

อัตราใช้

โรยบาง ๆ โคนต้นพืชทุกชนิด ปริมาณ 3-5 กิโลกรัม ขึ้นอยู่กับบริเวณทรงพุ่มของต้นไม้นั้น ๆ